Beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Memories Together 2020 tot 2025
Versie 5.1 (05 maart 2020)

Achtergrond :

In de komende 5 jaren zal de vergrijzing in de Noordoostpolder en Urk alleen maar toenemen. Mede doordat de samenleving sterk aan het individualiseren is, groeit de kans dat mensen in eenzaamheid en isolement wegglijden.

Cijfers laten een groeiend aantal ouderen zien die vereenzamen, maar ook bijvoorbeeld jeugdigen met “rugzakjes”. Stichting Memories Together is door een aantal schrijnende situaties  zich gaan verdiepen in het wel en wee van onze medebewoners van de Nop en Urk. Onderzoeksresultaten  laten in de regio vereenzaming zien van met name mensen met beperkingen.

Visie :

We voelen ons geroepen om eenzaamheid tegen te gaan !  We willen mensen weer met elkaar in contact brengen door mobiliteit-oplossingen aan te dragen. Met name voor mensen met beperkte zelfredzaamheid.

Missie:

We richten ons op het aanschaffen en onderhouden van een Rolstoelbus en het organiseren en faciliteren van ritten met deze rolstoelbus (met chauffeur) in de breedste zin van het woord.

Doel :

Door het inzetten van een rolstoelbus mensen die dreigen verder te vereenzamen weer in contact brengen met medemensen. Mensen zijn namelijk per definitie sociale wezens die behoefte hebben aan fysieke interactie.

Strategie:

Focus zal in het eerste jaar (2020) liggen op het verkrijgen van meer  vrijwilligers en het in contact komen met donateurs en bedrijven die willen doneren voor een rolstoelbus en bijbehorende operatiekosten.

Daarnaast zal er hard gewerkt worden aan naamsbekendheid van de Stichting en de mogelijkheden  in willen huren voor een bedrijfsuitje. Tevens ligt de visie op meerdere bussen voor deze regio.

Door intensief contact te onderhouden met een aantal organisaties in de regio die dagelijks met de doelgroepen werken krijgt de Stichting haar informatie uit eerste hand.  Het is de bedoeling om concrete afspraken te maken met organisaties over het op vaste dagdelen inzetten van de rolstoelbus.

Aanschaf van de bus met behulp van eigen fondsen en donaties. Operatie door kosten dekkende vergoedingen te vragen en donaties. Let wel : Stichting is geen taxibedrijf.

Relevantie en haalbaarheid :

Carrefour en Oude en Nieuwe Land zorg instelling hebben aangegeven met veel mensen in contact te staan die tot de doelgroepen behoren en waarvoor ze graag de mobiliteits oplossing van de Stichting zouden willen gebruiken. Het streven van de Stichting is om een aantal dagdelen van de week de rolstoelbus vast in te plannen voor deze organisaties.

De organisaties betalen een kosten dekkende vergoeding en ontvangen daarvoor een rolstoelbus  de afgesproken tijden welke bestuurd wordt door een vrijwilliger chauffeur.

Naast de volgens afspraak geplande dagdelen met bovengenoemde organisaties, blijven er dagdelen beschikbaar voor het inzetten van de rolstoelbus via een bezettings agenda op de website. Hierin kunnen particulieren uit de doelgroepen de bus met chauffeur aanvragen gedurende de vrije dagdelen, wederom tegen kostendekkende vergoedingen.

Uit studie van de gegevens van GGD Flevoland, Gemeente Nop en Urk is gebleken dat een groot aantal mensen met een beperking in een isolement raakt met bijbehorende eenzaamheid. Deze cijfers dienen als uitgangspunt voor het beleid van de Stichting. Regelmatig worden nieuwe cijfers vergeleken. (Studie uitkomsten in separaat document op de website)

Doelgroepen :

Na uitvoerige studie van de nood in de regio, richt Stichting Memories Together  zich op de volgende doelgroepen :

 • Ouderen die beperkt zijn in hun mobiliteit
 • Jeugdigen die door hun “rugzakje” beperkt zijn in sociale omgang
 • Mensen die door ziekte lange tijd belemmerd zijn uit te gaan
 • Asielzoekers die vervoer naar Kerken wensen

Voor de inzet van de rolstoelbus is marktonderzoek gedaan en zijn lokale organisaties benaderd zoals:

o.a. Carrefour – EmmeloordHumanitas-Emmeloord, Cultuurbedrijf NOP, OZONOPJBvanBent Gemeente Noordoostpolder,  Toon Hermans Emmeloord, PCOBZamen-éénKBO-FlevolandJoin-usIn de KnelGGD-FlevolandTriade-EmmeloordMDF-LelystadKwintes-EmmeloordVoedselbank NOP-UrkSamen zijn we er voor elkaar Waar staat je gemeente,  Kwintes-Emmeloord, De Brouwerskamp-Emmeloord, en  De luisterlijn.

Eén ding is er gemeenschappelijk bij allen. Men wil graag gebruik maken van de rolstoelbus. Halve en hele dagdelen kunnen worden ingedeeld bij diverse organisaties. Ook is er een vraag gesteld voor samenwerking tussen en met de diverse organisaties. Hierop is welwillend gereageerd en het plan om een rolstoelbus te laten rijden is met open armen ontvangen.

Niet alleen de vereenzaming wordt door de rolstoelbus tegen gegaan, maar ook de jeugd, en de mindervaliden worden op deze manier uit hun isolement gehaald. Er wordt ook onderzocht om de bus in het weekend te laten rijden, omdat met name de weekenden erg lang duren voor alleenstaanden.

De Stichting gaat ervan uit dat er minimaal 1457 mensen behoefte hebben aan het gebruik van een rolstoelbus , per persoon een aantal keren per jaar. Hoewel het moeilijk is deze behoefte exact en vooraf in te schatten, is gebleken uit de contacten met andere organisaties dat de rolstoelbus zeker 3 dagen van de week zal worden ingezet tegen kostendekkende vergoeding, uitgaande van vrijwillige chauffeurs en coördinatie van de Stichting.

Sterke punten:

 1. Goed netwerk m.b.t. bedrijfsleven, organisaties, business clubs, kerken, particulieren;
 2. Ruime ervaring met het opzetten van hulpacties en de uitvoer hiervan;
 3. Niet afhankelijk van structurele subsidies

Zwakke punten:

 1. Nog niet zo bekend met mogelijkheden onder fondsen;
 2. Naamsbekendheid stichting;
 3. Ouderen worden nog niet zozeer gezien als hulpbehoevend:
 4. Vrijwilligers continuïteit nog niet bewezen.

Het behalen van de doelstelling zal tijdens halfjaarlijkse reviews worden gemeten en worden gecommuniceerd met stakeholders via sociale media, website en nieuwsbrieven.

De website is gebouwd en is te vinden via www.memoriestogether.nl

Het ontstaan van de Stichting :

Vanuit een bezorgde bewogenheid voor de medemens is een van de initiatiefnemers van Stichting Memories Together, Dhr. Mike van de Beek, zich in gaan zetten voor mensen met een beperking. Hij weet uit eigen ervaring hoe snel je in een isolement kunt geraken als je door ziekte beperkt bent. De Stichting wil dan ook gaan voorzien in de behoefte aan transport met een rolstoelbus, zodat mensen die beperkt zijn weer in contact met anderen kunnen komen. Dhr. Van de Beek ontplooide voorheen soortgelijke initiatieven al via stichting HUN (Help Uw Naasten). Deze Stichting is in 2013 ontbonden.

Huidige Situatie (maart 2020):

In 2019 is er een begin gemaakt met het inzamelen van fondsen voor een rolstoelbus. In eerste instantie op persoonlijke titel van Dhr. Van de Beek. Vanaf 1 Januari 2020 is de Stichting opgericht en beschikt over een eigen bankrekening. Dhr. Van de Beek committeert zich voor 2 jaar aan de Stichting en om een kar-trekkende functie te vervullen. De bijeengebrachte fondsen van Euro 10.500 en toezeggingen van Euro 14.500 zijn nu ingebracht als eigen kapitaal van de Stichting. Daarnaast is er een traject gestart voor het verkrijgen van fondsen om tot aanschaf en onderhoud van de rolstoelbus te kunnen overgaan. Er is een projectplan opgesteld , waarin uitgegaan wordt van start operatie per 1 september 2020. Momenteel is de focus van de Stichting op het uitrollen van het 1e project plan met behulp waarvan de fondsen en vrijwilligers bijeengebracht moeten worden om het aanschaffen van de rolstoelbus per 1 september 2020 te verwezenlijken.

Momenteel is de basis van het bestuur nog zwak en zijn er nog vacatures voor bestuursleden. Ook is de basis van het aantal vrijwilligers nog erg smal. Campagne wordt gevoerd om meer vrijwilligers te werven. Ook is er contact gelegd met verschillende donateurs en op aanraden van deze is de Stichting in het leven geroepen. Transparantie geven is erg belangrijk , daarom zijn ook de boeken gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen.

Er is besloten om voor een ANBI status te gaan en de daarbij behorende organisatorische stappen goed op te zetten zodat inzichtelijk is wie er in de Stichting zitten en hoe de fondsen besteed worden. Notarieel is vastgelegd wie er beslissingsbevoegd zijn. Statuten zijn opgesteld en ook een reglement voor vrijwilligers. ANBI status is per maart 2020 toegekend.

Begroting : 

Exploitatiekosten:

Hieronder een eerste aanzet/overzicht exploitatiekosten.

Weergave van het 1e jaar van operatie, echter gezien het feit dat het om de operatie van 1 Rolstoelbus gaat, kan deze begroting geëxtrapoleerd worden voor de volgende jaren.

Doelvermogen ligt op de aanschaf van de Rolstoelbus met daarbij de fondsen voor 2 jaar operatie van deze bus.

Kostenberekening Onderhoud:

Onderhoud (1e drie jaar bij koopcontract vastgelegd)

APK keuring na drie jaar, Filters, olie vervangen na drie jaar (opgevraagd)

Bij onderhoud dagdeel geen inkomen

Verzekering:

De jaarlijkse verzekering inclusief inzittende (9pers) kost. (opgevraagd)

Wegenbelasting:

Wegenbelasting (Ontheffing)

 

Opleiding chauffeurs:

BHV diploma (opgevraagd)

Eenmalige rijtest door rijschool (opgevraagd)

 

Continuïteit bij schade/ongeval/pech:

Om de continuïteit te waarborgen is er contact opgenomen met Van Slooten Taxi bedrijf Urk. Daar wordt een bus ingehuurd bij pech/ongeval voor de periode dat de bestaande bus weer rijdend is. € 105,= per dag en € 0,25 cent per kilometer

Keuren rolstoellift (FOCWA LPK keurmerk): (opgevraagd)

Keuren bij Bierman Nieuw Vennep = 245 km x € 0,25 = € 61,25

Keuren lift + Dagdeel geen inkomen

Overzicht huur rolstoelbus: (nog verder uitwerken)

Kosten bus per dag € 105,00 per dagdeel = van 06:00u t/m 18:00u inclusief chauffeur.  + € 0,25 cent per kilometer

Inzet half dagdeel van 06:00u t/m 12:00u = € 60,00 + € 0,25 p. km

Inzet half dagdeel van 12:00u t/m 18:00u = € 60,00 + € 0,25 p. km

Inzet avond van           18:00u t/m 24:00u = € 70,00 + € 0,25 p. km

Inzet zaterdag van       06:00u t/m 12:00u = € 70,00 + € 0,25 p. km

Inzet zaterdag van       12:00u t/m 18:00u = € 70,00 + € 0,25 p. km

Inzet zaterdagavond    18:00u t/m 24:00u = € 80,00 + € 0,25 p. km

Inzet zondag van          06:00u t/m 12:00u = € 70,00 + € 0,25 p. km

Inzet zondag van          12:00u t/m 18:00u = € 70,00 + € 0,25 p. km

Inzet zaterdag van       06:00u t/m 12:00u = € 70,00 + € 0,25 p. km

Inzet zondagavond van 18:00u t/m 24:00u = € 80,00 + € 0,25 p. km

Financiële middelen:

Deze worden verkregen via het werven van gelden via Fondsen, subsidies, instellingen, Vrienden van Stichting Memories Together, Donateurs van Stichting Memories Together wervende instellingen werven onder meer geld onder het publiek.

Per 1 januari 2020 beschikt de Stichting over Euro 25.000 eigen vermogen.

Bedrijven die meedoen daarvan zal het logo van het bedrijf op de sponsorpagina worden geplaatst en wanneer men op het logo klikt bezoekt men automatisch dit bedrijf wat meedoet. Sponsering wordt aangegaan voor 1 jaar of anders indien overeengekomen. Daarnaast krijgt een ieder een brief van gift over het sponsorbedrag totdat Stichting Memories Together officieel de ANBI status heeft.

Donaties, giften, betalingen van bijvoorbeeld “Vrienden van…..”, verhuur van de rolstoelbus aan leden en/of donateurs van Stichting Memories Together, of voor een VIP uitje aan een bedrijf, of aan een andere stichting/organisatie e.d.  zullen gebruikt worden voor de exploitatie kosten van de rolstoelbus, afschrijving en kantoor artikelen.

Bestuur Stichting Memories Together

 

Organisatie: Stichting Memories Together werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich inzetten om niet.

Oprichter/ Mike van de Beek

voorzitter: Mike van de Beek

Financieel verantwoordelijke: Joke Riemersma

Secretaris: Rene van den Berg

Beheer van de bus wordt door het bestuur uitgezet via een agenda op de website.

In 2020 vervult Dhr. Van de Beek de Voorzittersrol en heeft zich gecommitteerd aan een kar trekkende rol om de Stichting onder de aandacht te krijgen van het grote publiek en donateurs.

Notarieel is vastgelegd wie er tekenbevoegd zijn en in de statuten wordt vermeld hoe verplichtingen dienen te worden aangegaan met meerderheid van stemmen. Er wordt uitgegaan van een fondsenwerving die rond augustus 2020 de aanschaf van de bus en 2 jaar operatiekosten zou moeten behelzen. Er wordt ingezet op het verkrijgen van fondsen met behulp van een professionele fondsen consultant en er wordt uitgegaan van de opbrengsten van 1 of meerdere doel events in de regio.

Mocht de Stichting besluiten zichzelf op te heffen, dan worden na aftrek van kosten de resterende gelde geschonken aan een nader overeen te komen goed doel.

Bestuur Stichting Memories Together

Wilt u deze pagina als document downloaden en thuis op uw gemak lezen? Zie dan de DOWNLOAD pagina. Stichting memories Together dankt u voor uw belangstelling.