Projectplan:

Betreft: Projectplan Ref: 6.0  (hier zijn wij mee aan het werk)

Voorwoord/inleiding
Dit projectplan beschrijft de opzet van de plannen om tot aanschaf en inzet van een rolstoelbus te komen zodat eenzaamheid kan worden tegengegaan. Het project plan borduurt verder op het beleidsplan en geeft gedetailleerd inzicht in financiële planning en welke acties op welk tijdstip in het jaar 2020 moeten worden genomen.

Over de organisatie :
Stichting Memories Together is ontstaan uit het herkennen van een groeiend dilemma in onze samenleving, namelijk vereenzaming. Een aantal initiatiefnemers heeft de krachten gebundeld uitgaande van “doe voor uw naaste hetgeen u wilt dat u geschiedt”.

Achtergrond :
Een van de initiatiefnemers van Stichting Memories Together, Dhr. Mike van de Beek, weet uit eigen ervaring hoe snel je in een isolement kunt geraken als je door ziekte beperkt bent. De Stichting wil dan ook gaan voorzien in de behoefte aan transport met een rolstoelbus, zodat mensen die beperkt zijn weer in contact met anderen kunnen komen. Dhr. Van de Beek ontplooide voorheen soortgelijke initiatieven al via stichting HUN (Help Uw Naasten). Deze Stichting is in 2013 ontbonden.

Doelstellingen :
Door het groeiende aantal ouderen die vereenzamen, maar ook bijvoorbeeld jeugdigen met “rugzakjes”, die in isolement terecht komen, ontstaan schrijnende situaties. De Stichting heeft zich verdiept in de uitkomsten van verschillende onderzoeken in de regio aangaande vereenzaming en mensen met beperkingen.
De Stichting voelt zich geroepen oplossingen aan te dragen om eenzaamheid tegen te gaan. Er is besloten om zich te richten op het aanschaffen en onderhouden van een Rolstoelbus en daaraan gekoppeld het organiseren en faciliteren van ritten met deze rolstoelbus in de breedste zin van het woord. De Stichting is geen taxibedrijf en zal aldus er voor moeten waken niet te concurreren met professioneel vervoer.

Doelgroepen :
Na uitvoerige studie van de nood in de regio, richt Stichting Memories Together zich op de volgende doelgroepen :
– Ouderen die beperkt zijn in hun mobiliteit
– Jeugdigen die door hun “rugzakje” beperkt zijn in sociale omgang
– Mensen die door ziekte lange tijd belemmerd zijn uit te gaan
– Asielzoekers die vervoer naar Kerken wensen

Aanleiding :
In Nederland is er inmiddels de nodige aandacht voor het feit dat er veel oudere mensen blijken te vereenzamen (denk aan landelijke actie Ëen tegen eenzaamheid”), wat verweten wordt aan de individualisering van onze samenleving. Daarnaast is er gebleken dat veel jongeren door een handicap of beperking moeilijk contact maken met de omgeving en/of buitenwereld.

Toch zijn er nog een groot aantal mensen betrokken bij hun medemens en vanuit die betrokkenheid acteert de Stichting Memories Together. In contact met organisaties als o.a. Carrefour zijn er schrijnende situaties naar voren gekomen. Er zijn mensen nodig die deze mensen willen helpen en ook middelen om dat mogelijk te maken.

Andere organisaties die zich op hetzelfde terrein bezig houden:
In de Noordoostpolder en Urk houden de volgende organisaties zich al (gedeeltelijk) bezig met de problematiek rondom eenzaamheid :
– Carrefour
– ANBO
– GGD Flevoland
– Gemeente Noordoostpolder
– Voedselbank NOP-Urk
– Stichting Waar Staat je Gemeente?
– Humanitas
– Stichting Samen zijn we er voor elkaar
– Cultuurbedrijf NOP
– Youngforce

Veel van deze organisaties lopen tegen dezelfde problematiek aan, echter beschikken niet over mogelijkheden om speciaal vervoer aan te bieden. Stichting Memories Together wil hier graag haar diensten aanbieden.

Samenwerking met andere organisaties :
Al enige tijd is er contact met verschillende organisaties. Veel organisaties signaleren mensen in moeilijke situaties, maar kunnen geen mobiliteit aanbieden.
Met Carrefour is gesproken over de inzet van de rolstoelbus per dagdeel vanaf September 2020. Dagbesteding van Oude en Nieuwe land zorginstelling heeft ook haar intenties gedeeld. Gedurende de maanden feb-aug 2020 hoopt Stichting Memories Together vaste toezeggingen te krijgen en afspraken te kunnen maken over de inzet van de bus.

Bereik en doelgroepen in Noordoostpolder en Urk :
Om een inzicht te geven in de aantallen mensen die met eenzaamheid kampen gaat de Stichting uit van de meest recente cijfers (2016) van GGD en Gemeenten in de provincie Flevoland.
(Zie Aanhangsel 1 voor de statistieken en bronvermelding).
Noordoostpolder (zeer) ernstig eenzaam 3.815
waarvan 19% beperkte zelfredzaamheid 725
Urk (zeer) ernstig eenzaam 1.490
Waarvan 27% beperkte zelfredzaamheid 402
Geschatte langdurig zieken Nop+Urk 180
Azielzoekers vervoer op zondagen 50
Totaal (zeer) ernstig eenzamen 5.305
Totaal verwachtte gebruikers van rolstoelbus 1.397

Verwachte Resultaten :
De Stichting gaat uit van minimaal 3 dagen volledige inzetbaarheid van de rolstoelbus om de exploitatie te kunnen halen. Daarbovenop is het mogelijk de bus in te zetten voor door de Stichting georganiseerde uitjes. Het resultaat dat verwacht wordt ligt in het samenbrengen van mensen door mobiliteit aan te bieden. Meetbaar zijn alleen het aantal ritten en het aantal passagiers/begeleiders. Tevredenheid en of de doelstelling van de Stichting gehaald zal worden zullen moeten worden gemeten aan de hand van feedback formulieren (website). Tijdens het eerste jaar van operatie zal op vooraf vastgestelde momenten een voortgang rapportage gemaakt moeten worden door het bestuur van de Stichting om zodoende het beleid te toetsen en eventueel bij te stellen. Ook is de verwachting dat uit de media zal blijken hoe het initiatief wordt ervaren en gedragen door de bevolking van Noordoostpolder en Urk.

Pr en communicatie:
Inmiddels zijn er een aantal artikelen geplaatst in de regionale en lokale kranten. De website van de stichting is actief en wordt regelmatig bijgewerkt. Er zijn advertenties gemaakt om vrijwilligers te werven en er wordt maandelijks een nieuwsbrief rondgestuurd.
Communicatie met andere organisaties gebeurt door persoonlijke bezoeken van de voorzitter van de stichting. Voor landelijke fondsenwerving is een consultant aangetrokken.
Communicatie met Gemeente Nop en Urk en donateurs vindt plaats via de voorzitter.

Toekomstperspectief :
Stichting Memories Together gaat uit van het opereren van de rolstoelbus voor de periode van 5 jaar. Gedurende de eerste tijd zal Dhr. Van de Beek als voorzitter de drijvende kracht zijn, maar de verwachting is dat genoeg vrijwilligers zich zullen blijven aanbieden om de Stichting en haar visie voor lange tijd te ondersteunen. Veel zal afhangen van het eerste jaar van operatie en de gedegenheid van het aangeboden vervoer. De intentie is dan ook om naast de fondsen voor aanschaf van de rolstoelbus er minimaal genoeg in kas is voor 2 jaar volledige operatie. Alternatief zou kunnen zijn dat er genoeg vaste afspraken met andere organisaties zijn, waardoor minimaal 2 jaar operatie van de rolstoelbus gegarandeerd is.

Begroting:
Op de website is een volledig overzicht weergegeven van de vergoedingen per dagdeel die de stichting verwacht te kunnen innen voor het inzetten van de rolstoelbus. Deze begroting is gebaseerd op minimale inzet van de bus. Er zijn dus nog een groot aantal dagdelen vrij die meer inkomsten zouden kunnen genereren.

 

Dag

ma

di

Wo

do

Vr

za

zo

Euro

08.00-12.00

 

45

70

45

70

 

Asiel

 

12.00-18.00

 

45

 

45

70

 

 

 

18.00-24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

90

70

90

140

 

 

390

Uitgaande van Euro 390 per week aan inkomsten plus Euro 196 vergoeding voor gereden kilometers volgt de volgende liquiditeit begroting voor het eerste jaar van operatie.

Kosten van de investering :
De aanschaf van de rolstoelbus en het gereedmaken voor operatie zijn begroot op :

Aanschaf Bus

 

Euro

 60.000

1e jaar operatie

12×500

Euro

   6.000

2e jaar operatie

12×500

Euro

   6.000

Totale Investering

 

 

 72.000

       

 

Eigen middelen Stichting :
De Stichting is opgericht met de middelen die uit eerdere acties reeds samengebracht zijn, op 31-1-2020 is er Euro 25.000 in kas. (rond € 10.000 op de rekening van de stichting en rond € 15.000 aan toezeggingen)

Plan van aanpak:
– Sinds november 2019 is Dhr. Van de Beek een campagne begonnen om fondsen bijeen te brengen voor een rolstoelbus. Vanaf 1 Januari 2020 zijn alle bijeengebrachte fondsen ondergebracht in de Stichting Memories Together. Er is een bestuur ingericht en er zijn duidelijke plannen gemaakt en beschreven.
– Dhr. Van de Beek vertegenwoordigt de Stichting als voorzitter en blijft fondsen werven. Ook onderhoudt hij contacten met de verschillende platforms binnen de Noordoostpolder en op Urk om zodoende de behoefte aan oplossingen tegen eenzaamheid te kanaliseren.
– Op de website zijn verschillende pagina’s ingericht om het plan uitvoerig weer te geven. Er is een projectplan gemaakt en ook een beleidsplan waarin in stappen weergegeven wordt wat er op welk moment gebeuren moet.
– Voor het verkrijgen van fondsen is 6 maanden uitgetrokken. Aan de hand daarvan is op de website een tijdlijn aangemaakt om zodoende de verwachtingen te managen van stakeholders. Streven is om 1 September 2020 in operatie te gaan met de rolstoelbus.
– Gedurende de eerste maanden van 2020 zal er aan PR gewerkt worden via de lokale media en worden verschillende partijen benadert. Ook wordt gebruik gemaakt van een fondsen wervende consultant.
– Omdat de stichting op vrijwilligers zal draaien, zijn er advertenties aangemaakt en worden vrijwilligers gezocht voor functies als bestuurslid, coördinator en chauffeur.
– Vrijwilligers worden gezocht van de lokale media en via de website.
– Vrijwilligers wordt duidelijk verteld wat de verwachtingen zijn en ook is daarvoor een reglement opgesteld.
– Er is een website aangemaakt waarop duidelijk aangegeven wordt hoe de stichting opgezet is. Op de website wordt aangegeven hoeveel er reeds bijeengebracht is.
– Er zijn verschillende berekeningen gemaakt gebaseerd op de cijfers van de GGD Flevoland, RIVM, Gemeente Noordoostpolder en Urk. Aan de hand daarvan is een exploitatie begroting opgesteld met daarbij horende verwachtingen van inhuur van de rolstoelbus met chauffeur in de toekomst.
– Met andere organisaties zijn in-principe afspraken gemaakt over het inzetten van de rolstoelbus op dagdelen vanaf September 2020
– Gedurende (Q1+Q2 2020) worden een aantal acties uitgevoerd, zoals:
• Beleidsplan maken
• Project plan maken
• Exploitatie begroting
• Organogram maken
• Indienen aanvragen fondsen
• Publiceren website
• Verwachtingsmanagement
• PR agenda voorzitter
• Maken van planningsrooster voor de bus vanaf 1 september
• Organiseren en beschrijven van dagtrips
• Vrijwilligers motiveren en aan laten haken
• Beschrijving werkzaamheden en verantwoordelijkheden vrijwilligers
• Onderhouden van relaties (donateurs maar ook toekomstige gebruikers)
• Boekingspagina maken op de website
• Kosten van huur van de bus per dagdeel finetunen
• Nieuwsbrieven maken en bijhouden van maillijst
• Advertenties plaatsen voor bestuursfuncties
• Advertenties plaatsen voor vrijwilligers
• Duidelijke tijdslijn opzetten en communiceren
• Aanmelden bij platform “Een voor eenzaamheid”
• PR organiseren op events
• Begeleiding van vrijwilligers (BHV, Rijschool screening chauffeurs)
• Reclame sponsors op de website
• Verzekering van vrijwilligers
• Vergoeding vrijwilligers
• Planning opzetten voor contact met andere organisaties

Aanhangsel 1 Statistieken:
Uit contacten met verschillende organisaties in de Noordoostpolder en Urk en uit onderzoek van de GGD Flevoland en Gemeente Noordoostpolder, is het volgende gebleken:
In 2019 telde de bevolking van Flevoland 416.981 inwoners (www.flevoland.nl) 21-1-2020

Sociale eenzaamheid komt vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren. Meer vrouwen dan mannen ervaren emotionele eenzaamheid. Bron : (www.eengezonderflevoland.nl) 21-1-2020

Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
januari 416.981 208.148 40.840 77.932 46.873 20.791 22.397
februari 417.325 208.408 40.810 78.034 46.886 20.820 22.367
maart 417.815 208.645 40.871 78.087 46.935 20.829 22.448
april 418.115 208.794 40.895 78.122 46.930 20.869 22.505
mei 418.646 209.054 40.957 78.206 46.925 20.912 22.592

Bron : (www.flevoland.nl) 21-1-2020


In Flevoland is 47% van de ouderen sociaal eenzaam bron: (www.eengezonderflevoland.nl)21-1-2020
In Flevoland is 43% van de volwassenen sociaal eenzaam Bron : (www.eengezonderflevoland.nl}

Risico op eenzaamheid [2018-2019] Bron : www.eengezonderflevoland.nl 21-1-2020

Inwoners naar leeftijd in gemeente Noordoostpolder
Leeftijdsgroep Inwoners
0Tot15Jaar 8,688
15Tot25Jaar 5,666
25Tot45Jaar 11,316
45Tot65Jaar 13,003
65JaarOfOuder 8,176
Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.
Bron : www.allecijfers.nl geraadpleegd 21-01-2020
Inwoners naar leeftijd in gemeente Urk

Leeftijdsgroep Inwoners
0Tot15Jaar 5,884
15Tot25Jaar 3,447
25Tot45Jaar 5,486
45Tot65Jaar 3,993
65JaarOfOuder 1,966
Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.
In cijfers betekent dat :
Nooroostpolder 46.873 inwoners >> 6% loopt matig risico = 2812 inwoners
>> 3% loopt verhoogd risico = 1406 inwoners

Uitgaande van de onderzoeken van 2016 geldt dat voor de Noordoostpolder 9% en voor Urk 8% van de bevolking kans loopt op vereenzaming.

Zelfredzaamheid Ouderen 65+
Mobiliteitsbeperking NOP 19% en URK 27%
GGD Flevoland (30-09-2019). Beperkingen. Geraadpleegd op 21-01-2020 via https://www.eengezonderflevoland.nl/lichamelijke-gezondheid/beperkingen/

Eenzamen in Noordoostpolder
Gemiddeld 52% eenzaam 65-85+ >> 52% x 8.176 = 4.251
Gemiddeld 43% eenzaam 45-64 >>> 43% x 13.003 = 5.591
Gemiddeld 40% eenzaam 25-45 >>> 40% x 11.316 = 4.526
Gemiddeld 38% eenzaam 15-25 >>> 38% x 5.666 = 2.153
————————————————————————————
Totaal Noordoostpolder = 16.521

Zeer ernstig eenzaam in Noordoostpolder
Gem 10% ernstig eenzaam 65-85+ >>10% x 8.176 = 817
Gem 10% ernstig eenzaam 45-64 >> 10% x 13.003 = 1.300
Gem 10% ernstig eenzaam 25-45 >> 10% x 11.316 = 1.132
Gem 9% ernstig eenzaam 15-25 >> 9% x 5.666 = 566
———————————————————————————–
Totaal Noordoostpolder ernstig eenzaam = 3.815

Uitgaande van beperkte zelfredzaamheid 19%
Totale behoefte Noordoostpolder aan vervoer = 725

Eenzaam in Urk
Gemiddeld 52% eenzaam 65-85+ >> 52% x 1.966 = 1.022
Gemiddeld 43% eenzaam 45-64 >>> 43% x 3.993 = 1.717
Gemiddeld 40% eenzaam 25-45 >>> 40% x 5.486 = 2.194
Gemiddeld 38% eenzaam 15-25 >>> 38% x 3.447 = 1.310
————————————————————————————
Totaal Urk = 6.243

(Zeer) ernstig eenzaam in Urk
Gem 10% ernstig eenzaam 65-85+ >>10% x 1.966 = 196
Gem 10% ernstig eenzaam 45-64 >> 10% x 3.993 = 399
Gem 10% ernstig eenzaam 25-45 >> 10% x 5.486 = 548
Gem 9% ernstig eenzaam 15-25 >> 9% x 3.447 = 347
———————————————————————————–
Totaal Urk (zeer) ernstig eenzaam = 1.490

Uitgaande van beperkte zelfredzaamheid 27%
Totale behoefte Noordoostpolder aan vervoer = 402

Geen cijfers uit Media

– Gemiddeld Langdurig zieken NOP = 100
– Gemiddeld Langdurig zieken Urk = 80

Azielzoekers dat graag wil worden vervoerd = 50
(5% x 75% van maximaal 1400 AZC Luttelgeest)

Totaal aantal mogelijke gebruikers van de Rolstoelbus = 1.397

 

Bestuur Stichting Memories Together

Wilt u deze pagina als document downloaden en thuis op uw gemak lezen? Zie dan de DOWNLOAD pagina. Stichting memories Together dankt u voor uw belangstelling.

“Er zijn talloze mensen, die goede daden zouden doen, als ze slechts één dag duurden; maar zeer weinigen zijn in staat een goed plan lang door te zetten.”