Statuten:


STICHTING

Heden, twintig december tweeduizend negentien, verscheen voor mij, Joke Schippers-Schrijvers, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Pieter Hendrik Prummel, notaris, gevestigd in de gemeente
Noordoostpolder, kantoorhoudende te Emmeloord: de heer Michael Wayne van de Beek, geboren te Hamilton (Ontario) op eenendertig oktober negentienhonderdzestig, zich legitimerend met zijn paspoort, nummer: NU4489310, wonende te 8316 AL Marknesse, Hoogzijde 50, gehuwd.

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
Naam, Zetel en Duur

Artikel 1
De stichting draagt de naam: Stichting Memories Together. Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordoostpolder. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel – Artikel 2
De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van en het uit het isolement halen van vereenzaamde ouderen, mindervaliden en jongeren met een beperking door middel van het aanschaffen van een aangepast vervoermiddel, het organiseren van uitjes en het aanbieden van vervoer van en naar evenementen, alsmede het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen – Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
– subsidies en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en legaten;
– alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur – Artikel 4
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste twee maal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee (2) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden een wettig samengesteld bestuur, mits het overblijvende bestuur uit ten minste drie (3) leden bestaat. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Voor iedere bestuurder geldt als eis dat er met één of meer andere bestuurders:
– geen bloed- of aanverwantschap bestaat binnen de vierde graad;
– geen huwelijkse relatie of relatie als gevolg van een geregistreerd
– partnerschap bestaat;
– geen samenwoningsrelatie bestaat.

Bestuursvergaderingen – Artikel 5
De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, dan wel door middel van elektronische berichtgeving. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten – Artikel 6
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuursbevoegdheid – Artikel 7
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Vertegenwoordiging – Artikel 8
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap – Artikel 9
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
– door overlijden;
– wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
– door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 4 bedoelde rooster van aftreden);
– door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
– door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
– door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken – Artikel 10
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

Reglement – Artikel 11
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging – Artikel 12
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Het besluit tot wijziging van de statuten kan ook buiten vergadering worden genomen, met inachtneming van het in artikel 6 lid 2 bepaalde. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening – Artikel 13
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Een eventueel batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de stichting, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen – Artikel 14
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 15

De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

Slotverklaringen
Tenslotte verklaarde de comparant:
Tot bestuurslid van de stichting is benoemd:
– de heer Michael Wayne van de Beek voornoemd als algemeen bestuurslid.

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend negentien.

Bekendheid comparant
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partij is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Slotverklaring
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik, notaris, van de zakelijke inhoud aan de comparant mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven. De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

WAARVAN AKTE is verleden te Emmeloord op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de comparant en mij, notaris, om dertien uur en vijftig minuten

Wilt u deze pagina als document downloaden en thuis op uw gemak lezen? Zie dan de DOWNLOAD pagina. Stichting memories Together dankt u voor uw belangstelling.